Zajęcia przygotowawcze i adaptacyjne w ramach "Zaczarowanego Klubu Dziecięcego" dedykowane są dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 2,5 lat przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w przedszkolu . Zajęcia są prowadzone w grupie o liczebności do 15 dzieci przez 5 dni w tygodniu w standardowych godz. 8:00 - 13:00 (istnieje możliwość dostosowania godzin opieki zgodnie z potrzebami Rodziców w przedziale czasowym: 7:00 – 16:30).

Zaczarowany Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), tj. w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 4. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 5. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
 6. zapewnia fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 7. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 8. kształtuje pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijaniu uczuć przywiązania i życzliwości,
 9. rozwija wyobraźnię dzieci, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej ,
 10. udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
 11. tworzy warunki do wczesnej nauki,
 12. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości  rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w Klubie Dziecięcym,
 13. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

Zaczarowany Klub Dziecięcy realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:


 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.